شمش فولادی

Type

Cross Section

C

Si

Mn

MAX S

MAX P

3SP

100 to 150

0.14-0.22

0.15-0.3

0.4-0.65

0.05

0.04

5SP

100 to 150

0.28-0.37

0.15-0.3

0.5-0.8

0.05

0.04

با ما در تماس باشید